Regulamin konkursu „Deutz-Fahr w akcji”

Dodano: 30 listopada 2020

Drodzy Klienci! Przedstawiamy Wam regulamin konkursu „Deutz-Fahr w akcji”

Regulamin konkursu: “DEUTZ-FAHR W AKCJI

      § 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem oraz fundatorem nagród w Konkursie jest Edmasz Edward Nowacki Spółka Jawna z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem, adres: ul. 1-go Maja 24, Wysokie Mazowieckie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003326, NIP: 7220001353, REGON: 450047148, NR KRS 0000003326, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na fanpage’u firmy Edmasz: https://www.facebook.com/edmasz/ (dalej: „Fanpage”) pod adresem w portalu społecznościowym Facebook w dniach od 01.12.2020 – 10.12.2020
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani organizowany przez Portal.
 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  § 2 Zasady udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”).
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału najbliżsi członkowie rodziny Organizatora ani Fundatora, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi łącznie spełnić następujące warunki:
  1. posiadać swój profil na Portalu (jeżeli Uczestnik nie posiada jeszcze profilu na Portalu, konieczna jest rejestracja na Portalu poprzez stronę główną pod adresem http://www.facebook.com),
  2. wykonać zadanie konkursowe zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu.

   § 3 Przebieg Konkursu

 1. Pierwszego dnia Konkursu na Fanpage’u zostanie opublikowane zadanie konkursowe o następującej treści:

„KONKURS – DEUTZ-FAHR W AKCJI – przeczytaj dokładnie! Weź udział i wygraj praktyczne nagrody. Zasady konkursu: w komentarzu pod tym postem umieść zdjęcie maszyny ze stajni SDF (Deutz-Fahr, Lamborghini lub Same) podczas pracy w Twoim gospodarstwie! Oceniamy Waszą kreatywność i nietuzinkowość! Jakie nagrody przygotowaliśmy?  

1 miejsce – komplet czapka, koszulka i spodnie Deutz-Fahr

2 i 3 miejsce –  bon o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepach Edmasz (Wysokie Mazowieckie, Korycin, Zambrów) i czapka Deutz-Fahr

Dla 7 kolejnych osób przygotowaliśmy nagrody pocieszenia: czapki Deutz-Fahr!

Zachęcamy Was do udostępniania tego posta, polubienia fanpage’u Edmasz i odwiedzenia naszego kanału na Youtube (link w komentarzu)! Kolejne konkursy już niedługo!
Konkurs trwa od 01.12.2020 do 10.12.2020

Biorąc udział w konkursie akceptujesz regulamin dostępny pod linkiem: https://edmasz.pl/regulamin-konkursu-deutz-fahr-w-akcji/”

 1. Przez cały czas trwania Konkursu, Uczestnicy będą mogli, w komentarzach pod postem z zadaniem konkursowym, umieszczać komentarze będące odpowiedzią na zadanie konkursowe (dalej: „Praca Konkursowa”). Każdy Uczestnik może zgłosić na Konkurs do 10 Prac Konkursowych, ale może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 2. Prace Konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uznanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie).
 3. Zgłaszając Pracę Konkursową na Konkurs, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z przedmiotowej Pracy Konkursowej przez Zlecającego, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz bez odpłatności w związku z informacjami o Konkursie na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, w szczególności nieograniczone rozpowszechnianie na Fanpage, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i remitowanie w sieci Internet. Zlecający jest uprawniony do publikacji zgłoszonych do uczestnictwa w Konkursie Prac Konkursowych w myśl postanowień zdania poprzedzającego. Zlecający ma prawo udzielania dalszej licencji (sublicencja) w zakresie określonym w niniejszym ustępie.
 4. Prace Konkursowe zostaną poddane ocenie komisji konkursowej (dalej: „Komisja”) składającej się z przedstawicieli Organizatora. Komisja dokona wyboru Laureata z uwzględnieniem takich kryteriów jak: zgodność Pracy Konkursowej z tematyką, oryginalność, nietuzinkowość i pomysłowość Pracy Konkursowej, kreatywność Pracy Konkursowej oraz walory artystyczne Pracy Konkursowej.
 5. Dziesięciu (10) Uczestników, którzy zgłosili na Konkurs najlepszą – w ocenie Komisji – Pracę Konkursową (dalej: „Zwycięzca”), otrzyma nagrody. Organizator wyróżnia 3 zestawy nagród – dla osoby, która zajęła pierwsze miejsce, dla osób, które zajęły drugie lub trzecie miejsce, dla osób, które zajęły miejsca od czwartego do dziesiątego:
 • 1 miejsce – komplet czapka, koszulka i spodnie Deutz-Fahr
 • 2 i 3 miejsce – bon o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepach Edmasz (Wysokie Mazowieckie, Korycin, Zambrów) i czapka Deutz-Fahr
 • Miejsca 4-10 (7 Uczestników) – czapka Deutz-Fahr

Łączna wartość pojedynczego zestawu nagród wynosi:

 • 193,18 zł brutto dla pierwszego miejsca
 • 125,21 zł brutto dla drugiego i trzeciego miejsca
 • 25,21 zł brutto dla osób, które zajęły miejsca 4-10

Nagroda będzie wysłana pocztą lub kurierem na wskazany adres Zwycięzcy po spełnieniu warunków określonych w pkt. 7 i w terminie do 30 dni od daty ustalenia Zwycięzcy.

 1. Praca Konkursowa wybrana przez Komisję zostanie wskazana przez post bądź komentarz w poście na profilu Edmasz w terminie do 10 dni od daty zakończenia trwania konkursu. Zwycięzca, za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Portalu, powinni przesłać Organizatorowi swoje imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz wskazać adres, na który należy wysłać nagrodę. Dane należy wysłać do dnia 14.12.2020 r. W przypadku niezachowania tego terminu, nagroda pozostaje w dyspozycji Fundatora, który może ją przyznać Uczestnikowi, który zgłosił na Konkurs kolejną najlepszą Pracę Konkursową, po Pracy Konkursowej Zwycięzcy.
 2. Nagrody z uwagi na ich wartość nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem z tytułu nagród i wygranych – zwolnienie z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem z tytułu nagród i wygranych na podstawie art. 21 ust 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, 2048, z 2017 r. poz. 60, 528 z późn. zmianami).

  § 4 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników i Laureatów będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z RODO.
 2. Dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, adres e-mail) będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, powiadomienia o przyznaniu Nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 3. Podanie danych w zakresie wskazanym w § 8 ust. 2 jest dobrowolne ale konieczne do odbioru Nagrody w Konkursie.
 4. Administratorem danych osobowych jest Organizator tj. firma Edmasz Edward Nowacki Spółka Jawna z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem, adres: 1-go Maja 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003326, kapitał zakładowy 26.500 zł, NIP: 7220001353.
 5. Dane osobowe danej osoby w zakresie opisanym w ust. 2 powyżej przetwarzane będą przez Administratora do czasu upływu terminu do zgłoszenia reklamacji stosownie do § 5 poniżej. Dane osobowe Laureatów przetwarzane będą przez Administratora przez okres 5 lat od dnia wydania Nagród.
 6. Administrator informuje, że zgody mogą zostać cofnięte w dowolnym momencie, pisemnie na adres: Edmasz Edward Nowacki Spółka Jawna z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem, adres: 1-go Maja 24, Wysokie Mazowieckie, lub za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanej na adres e-mail Administratora: j.nowacki@edmasz.pl
 7. Administrator informuje, że dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym, a ewentualne udostępnienie danych podmiotom trzecim może mieć miejsce wyłącznie wówczas, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.
 8. Administrator informuje, że każda osoba, której dane Administrator przetwarza ma prawo do cofnięcia zgody jak wyżej w ust. 7 powyżej oraz prawo do:
 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • żądania usunięcia jej danych lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • przenoszenia danych
 1. Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi (artykuł 77 RODO), należy nawiązać kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www urzędu.

  § 5 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać do Organizatora pisemnie na jego adres korespondencyjny, za pośrednictwem e-maila na adres j.nowacki@edmasz.pl lub za pośrednictwem wiadomości prywatnej na profilu Facebook.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji w sposób określony w ust. 1 powyżej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem środków porozumiewania się, których użył do jej zgłoszenia.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Fanpage’u przez cały czas trwania Konkursu. Regulamin jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do postanowień Konkursu.